รายชื่อสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้ง และแต่งตั้ง
รายชื่อสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้ง และแต่งตั้ง

รายชื่อสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้ง และแต่งตั้ง

คุณพ่อ และซิสเตอร์

คุณพ่อเปาโล ทรงวุฒิ   วงษ์สิริโรจน์ ประธานสภาอภิบาล

คุณพ่อเปโตร อิทธิพล   หางสลัด          รองประธานสภาอภิบาล

คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อานนท์   ตันชัย   รองประธานสภาอภิบาล

ซิสเตอร์มารีอา นงลักษณ์  สันจิตร ผู้แทนคณะนักบวช

ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต วีณา  เฉลิมธุวานนท์ ผู้แทนคณะนักบวช

สมาชิกสภาอภิบาลวัด

เปาลา วันทนา   เอ้าเจริญ เนินวัด

ดอมินิก ซาวีโอ กมล   คูคีรีเขต เนินวัด

มารีอา รัตตินันท์   บุณยสิทธิ์วิกุล เนินวัด

มีคาแอล ปิติพัฒน์   บุณยสิทธิ์วิกุล เนินวัด

เปาโล ปฏิญญา   ขมเล็ก เนินวัด

ซาบีนา พรพิมล   แซ่ปึง เนินวัด

อันนา เบญจรักษ์   อ้าวเจริญ เนินวัด

มารีอา บุญเรือน   ทรัพย์มนูทวี เนินกลม

ยอแซฟ นำโชค   คูนา เนินกลม

โรซา ธีรนุช   ยุ่นประยงค์ เนินกลม

มารีอา บุหงา   ลำดับ เนินกลม

อันนา ธัญพร   แสงเลิศล้ำ เนินกลม

เปโตร ปรีชา   ทรัพย์มนูทวี เนินคู้-กระพังบอน

ยวง เกษม   พรงาม เนินคู้-กระพังบอน

มารีอา เสาวณี   ทรัพย์มนูทวี เนินคู้-กระพังบอน

เทเรซา จิตตรา   สอนศิริ เนินคู้-กระพังบอน

เทเรซา กฤษณา   ดีศรี เนินคู้-กระพังบอน

เทเรซา ลำยอง   ทองสนธิ เนินคู้-กระพังบอน

มารีอา ประยูร   หนูงาม เนินคู้-กระพังบอน

มารีอา อรพิน   หนูงาม เนินคู้-กระพังบอน

ยอแซฟ ไพโรจน์   โลกาวิทย์ เนินคู้-กระพังบอน

ยวง คำรณ   รัตนไสววงศ์ เนินชวดล่าง

อันนา นุชนาถ   จูหงี เนินชวดล่าง

เทเรซา นิดา   หน่ายคอน เนินชวดล่าง

หลุยส์ ฉลวย   รุ่งเรือง เนินชวดล่าง

มากาเร็ต พาขวัญ   นภากุลทอง เนินชวดล่าง

เทเรซา ประไพ   แซ่จึง เนินชวดล่าง

ดอมินิโก ซาวีโอ เอกรัตน์   เรือนงาม เนินท่าข้าม

ยอแซฟ ชนินทร์   แพงไพรี เนินท่าข้าม

มีคาแอล วิหาร   ยุ่นประยงค์ เนินท่าข้าม

เทเรซา เกษรินทร์   หน่ายคอน เนินท่าข้าม

เทเรซา จันทร์ทิพย์   ขำเหม เนินท่าข้าม

มารีอา พรพรรณ   ศิริชล เนินท่าข้าม

มารีอา ปกเกศ   ศรีสว่าง เนินท่าข้าม

สมาชิกที่ปรึกษาสภาอภิบาลวัด  และผู้แทนคณะ

ยอแซฟ วิลาศ   สุวินัย เนินชวดล่าง

โทมัส วันลภ   วงษ์แก้ว เนินชวดล่าง

ยอแซฟ สมศักดิ์   พงศ์ศิริพัฒน์ เนินชวดล่าง

ยวง ชรินทร์   หน่ายคอน เนินชวดล่าง

นาวาเอก ฟิลิป วันทา   เมทินีพนิต เนินชวดล่าง

ดอมินิก ซาวีโอ ภาณุมาศ   ธรรมอุปกรณ์ เนินวัด

มารีอา สุภาพ   ราษฎร์เจริญดี เนินท่าข้าม

เทเรซา บำเพ็ญ   ภูษา เนินท่าข้าม

ลูชีอา เอื้อมพร   ตรงกับใจ เนินท่าข้าม

ฟรังซิส ครรชิต   รุ่งเรือง เนินท่าข้าม

มารีอา วิรัช   ยุ่นประยงค์ เนินกลม

ยากอบ อนันต์   เกิดปราง เนินกลม

เทเรซา วชิรา   ศรีจินดา เนินกลม

อังเยลา ธนพร   โด้นดท์ เนินกลม

มารีอา นิรา   กู้ชาติ เนินวัด

กาทารีนา ทองปลิว   กาญจนดิษฐ์ เนินวัด

ซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย มานัด   หน่ายคอน เนินท่าข้าม

เทเรซา เยาวลักษณ์   นภากุลทอง ผู้แทนคณะ (กลุ่มเยาวชน)

เซซีลีอา บุญมี   บุญประพันธ์ ผู้แทนคณะ (กลุ่มพลมารี)

อันนา พายับ   จันทร ผู้แทนคณะ (กลุ่มวินเซน เดอ ปอล)

มารีอา มักดาเลนา สำราญ   กู้ชาติ ผู้แทนคณะ (กลุ่มพระเมตตา)

มารีอา นิจจา   ฝ่นเรือง ผู้แทนคณะ (กลุ่มคูร์ซิลโล)

ฟิลิป บุญไทย   เอี่ยมสะอาด ผู้แทนคณะ (กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว 

และชมรมผู้สูงอายุวัดหัวไผ่)

มารีอา เพิ่มพูน   โพธิ์สุวรรณ ผู้แทนคณะ (กลุ่มวิถีชุมชนคริสตชน)

เทเรซา อนุชน์   เกิดปราง ผู้แทนคณะ (ผู้แทนครู)

มารีอา ภัทราภรณ์   โสนน้อย ผู้แทนคณะ (กลุ่มเด็กช่วยมิสซา

ยุวธรรมทูต)

แบร์นาแด๊ต บุษยพร   ขมสนิ ผู้แทนคณะ (กลุ่มผู้อ่านพระคัมภีร์)

ลูซีอา สำราญ   จูหงี ผู้แทนคณะ (กลุ่มธรรมทูต)